Stalkture

Kau memang pria yang tak banyak berkata Kau memang pria yang acuh akan adanya rasa Kau memang pria yang menyia-nyiakan k - 2172696507195009748

 image by Trimila (@milarah18) with caption : "Kau memang pria yang tak banyak berkata
Kau memang pria yang acuh akan adanya rasa
Kau memang pria yang menyia-nyiakan k" - 2172696507195009748

Comments (1)