StalktureStalkture

Instagram Online Web Viewer

من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial

من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo

nematiofficial

من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

M.Nemati عرفان و تصوف جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن orangetheworld Good thoughtsGoodwordsGooddeeds ✋ری استارت ✋

http://t.me/showman1

Recent photos taken by من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial

Recent photos and videos from @nematiofficial

من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram مولوی بدون سانسور
یک کنیزک یک خری بر خود فکند
از وفور شهوت و فرط گزند
آن خر نر را بگان خو کرده بود
خر جماع آدمی پی برده بود
یک کدویی بود حیلت‌سازه را
در نرش کردی پی اندازه را
در ذکر کردی کدو را آن عجوز
تا رود نیم ذکر وقت سپوز
گر همه کیر خر اندر وی رود
آن رحم و آن روده‌ها ویران شود
خر همی شد لاغر و خاتون او
مانده عاجز کز چه شد این خر چو مو
نعل‌بندان را نمود آن خر که چیست
علت او که نتیجه‌ش لاغریست
هیچ علت اندرو ظاهر نشد
هیچ کس از سر او مخبر نشد
در تفحص اندر افتاد او به جد
شد تفحص را دمادم مستعد
جد را باید که جان بنده بود
زانک جد جوینده یابنده بود
چون تفحص کرد از حال اشک
دید خفته زیر خر آن نرگسک
از شکاف در بدید آن حال را
بس عجب آمد از آن آن زال را
خر همی‌گاید کنیزک را چنان
که به عقل و رسم مردان با زنان
در حسد شد گفت چون این ممکنست
پس من اولیتر که خر ملک منست
خر مهذب گشته و آموخته
خوان نهادست و چراغ افروخته
کرد نادیده و در خانه بکوفت
کای کنیزک چند خواهی خانه روفت
از پی روپوش می‌گفت این سخن
کای کنیزک آمدم در باز کن
کرد خاموش و کنیزک را نگفت
راز را از بهر طمع خود نهفت
پس کنیزک جمله آلات فساد
کرد پنهان پیش شد در را گشاد
رو ترش کرد و دو دیده پر ز نم
لب فرو مالید یعنی صایمم
در کف او نرمه جاروبی که من
خانه را می‌روفتم بهر عطن
چونک باع جاروب در را وا گشاد
گفت خاتون زیر لب کای اوستاد
رو ترش کردی و جاروبی به کف
چیست آن خر برگسسته از علف
نیم کاره و خشمگین جنبان ذکر
ز انتظار تو دو چشمش سوی در
زیر لب گفت این نهان کرد از کنیز
داشتش آن دم چو بی‌جرمان عزیز
بعد از آن گفتش که چادر نه به سر
رو فلان خانه ز من پیغام بر
این چنین گو وین چنین کن وآنچنان
مختصر کردم من افسانهٔ زنان
آنچ مقصودست مغز آن بگیر
چون براهش کرد آن زال ستیر
بود از مستی شهوت شادمان
در فرو بست و همی‌گفت آن زمان
یافتم خلوت زنم از شکر بانگ
رسته‌ام از چار دانگ و از دو دانگ
از طرب گشته بزان زن هزار
در شرار شهوت خر بی‌قرار
چه بزان که آن شهوت او را بز گرفت
بز گرفتن گیج را نبود شگفت
میل شهوت کر کند دل را و کور
تا نماید خر چو یوسف نار نور
ای بسا سرمست نار و نارجو
خویشتن را نور مطلق داند او
جز مگر بندهٔ خدا یا جذب حق
با رهش آرد بگرداند ورق
تا بداند که آن خیال ناریه
در طریقت نیست الا عاریه
زشتها را خوب بنماید شره
نیست چون شهوت بتر ز آفتاب ره
صد هزاران نام خوش را کرد ننگ
صد هزاران زیرکان را کرد دنگ
چون خری را یوسف مصری نمود
یوسفی را چون نماید آن جهود
بر تو سرگین را فسونش شهد کرد
شهد را خود چون کند وقت ادامه شعر 1608739481341693591_1911379192

مولوی بدون سانسور یک کنیزک یک خری بر خود فکند از وفور شهوت و فرط گزند آن خر نر را بگان خو کرده بود خر جماع آدمی پی برده بود یک کدویی بود حیلت‌سازه را در نرش کردی پی اندازه را در ذکر کردی کدو را آن عجوز تا رود نیم ذکر وقت سپوز گر همه کیر خر اندر وی رود آن رحم و آن روده‌ها ویران شود خر همی شد لاغر و خاتون او مانده عاجز کز چه شد این خر چو مو نعل‌بندان را نمود آن خر که چیست علت او که نتیجه‌ش لاغریست هیچ علت اندرو ظاهر نشد هیچ کس از سر او مخبر نشد در تفحص اندر افتاد او به جد شد تفحص را دمادم مستعد جد را باید که جان بنده بود زانک جد جوینده یابنده بود چون تفحص کرد از حال اشک دید خفته زیر خر آن نرگسک از شکاف در بدید آن حال را بس عجب آمد از آن آن زال را خر همی‌گاید کنیزک را چنان که به عقل و رسم مردان با زنان در حسد شد گفت چون این ممکنست پس من اولیتر که خر ملک منست خر مهذب گشته و آموخته خوان نهادست و چراغ افروخته کرد نادیده و در خانه بکوفت کای کنیزک چند خواهی خانه روفت از پی روپوش می‌گفت این سخن کای کنیزک آمدم در باز کن کرد خاموش و کنیزک را نگفت راز را از بهر طمع خود نهفت پس کنیزک جمله آلات فساد کرد پنهان پیش شد در را گشاد رو ترش کرد و دو دیده پر ز نم لب فرو مالید یعنی صایمم در کف او نرمه جاروبی که من خانه را می‌روفتم بهر عطن چونک باع جاروب در را وا گشاد گفت خاتون زیر لب کای اوستاد رو ترش کردی و جاروبی به کف چیست آن خر برگسسته از علف نیم کاره و خشمگین جنبان ذکر ز انتظار تو دو چشمش سوی در زیر لب گفت این نهان کرد از کنیز داشتش آن دم چو بی‌جرمان عزیز بعد از آن گفتش که چادر نه به سر رو فلان خانه ز من پیغام بر این چنین گو وین چنین کن وآنچنان مختصر کردم من افسانهٔ زنان آنچ مقصودست مغز آن بگیر چون براهش کرد آن زال ستیر بود از مستی شهوت شادمان در فرو بست و همی‌گفت آن زمان یافتم خلوت زنم از شکر بانگ رسته‌ام از چار دانگ و از دو دانگ از طرب گشته بزان زن هزار در شرار شهوت خر بی‌قرار چه بزان که آن شهوت او را بز گرفت بز گرفتن گیج را نبود شگفت میل شهوت کر کند دل را و کور تا نماید خر چو یوسف نار نور ای بسا سرمست نار و نارجو خویشتن را نور مطلق داند او جز مگر بندهٔ خدا یا جذب حق با رهش آرد بگرداند ورق تا بداند که آن خیال ناریه در طریقت نیست الا عاریه زشتها را خوب بنماید شره نیست چون شهوت بتر ز آفتاب ره صد هزاران نام خوش را کرد ننگ صد هزاران زیرکان را کرد دنگ چون خری را یوسف مصری نمود یوسفی را چون نماید آن جهود بر تو سرگین را فسونش شهد کرد شهد را خود چون کند وقت ادامه شعر

Share 11 209

Advertisement

من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram شعر مهم ...✋✋✋✋
چون مقرر شد بزرگی رسول
پس حسد ناید کسی را از قبول
پس بهر دوری ولیی قایمست
تا قیامت آزمایش دایمست
هر که را خوی نکو باشد برست
هر کسی کو شیشه‌دل باشد شکست
پس امام حی قایم آن ولیست
خواه از نسل عمر خواه از علیست
مهدی و هادی ویست ای راه‌جو
هم نهان و هم نشسته پیش رو
او چو نورست و خرد جبریل اوست
وان ولی کم ازو قندیل اوست
وانک زین قندیل کم مشکات ماست
نور را در مرتبه ترتیبهاست
زانک هفصد پرده دارد نور حق
پرده‌های نور دان چندین طبق
از پس هر پرده قومی را مقام
صف صف‌اند این پرده‌هاشان تا امام
اهل صف آخرین از ضعف خویش
چشمشان طاقت ندارد نور بیش
وان صف پیش از ضعیفی بصر
تاب نارد روشنایی بیشتر
روشنایی کو حیات اولست
رنج جان و فتنهٔ این احولست
احولیها اندک اندک کم شود
چون ز هفصد بگذرد او یم شود
آتشی که اصلاح آهن یا زرست
کی صلاح آبی و سیب ترست
سیب و آبی خامیی دارد خفیف
نی چو آهن تابشی خواهد لطیف
لیک آهن را لطیف آن شعله‌هاست
کو جذوب تابش آن اژدهاست
هست آن آهن فقیر سخت‌کش
زیر پتک و آتش است او سرخ و خوش
حاجب آتش بود بی واسطه
در دل آتش رود بی رابطه
بی‌حجاب آب و فرزندان آب
پختگی ز آتش نیابند و خطاب
واسطه دیگی بود یا تابه‌ای
همچو پا را در روش پاتابه‌ای
یا مکانی در میان تا آن هوا
می‌شود سوزان و می‌آرد بما
پس فقیر آنست کو بی واسطه‌ست
شعله‌ها را با وجودش رابطه‌ست
پس دل عالم ویست ایرا که تن
می‌رسد از واسطهٔ این دل بفن
دل نباشد تن چه داند گفت و گو
دل نجوید تن چه داند جست و جو
پس نظرگاه شعاع آن آهنست
پس نظرگاه خدا دل نه تنست
بس مثال و شرح خواهد این کلام
لیک ترسم تا نلغزد وهم عام
تا نگردد نیکوی ما بدی
اینک گفتم هم نبد جز بی‌خودی
پای کژ را کفش کژ بهتر بود
مر گدا را دستگه بر در بود #تصوف#عرفان#ایران#ایرانیان 1607200953843703505_1911379192

شعر مهم ...✋✋✋✋ چون مقرر شد بزرگی رسول پس حسد ناید کسی را از قبول پس بهر دوری ولیی قایمست تا قیامت آزمایش دایمست هر که را خوی نکو باشد برست هر کسی کو شیشه‌دل باشد شکست پس امام حی قایم آن ولیست خواه از نسل عمر خواه از علیست مهدی و هادی ویست ای راه‌جو هم نهان و هم نشسته پیش رو او چو نورست و خرد جبریل اوست وان ولی کم ازو قندیل اوست وانک زین قندیل کم مشکات ماست نور را در مرتبه ترتیبهاست زانک هفصد پرده دارد نور حق پرده‌های نور دان چندین طبق از پس هر پرده قومی را مقام صف صف‌اند این پرده‌هاشان تا امام اهل صف آخرین از ضعف خویش چشمشان طاقت ندارد نور بیش وان صف پیش از ضعیفی بصر تاب نارد روشنایی بیشتر روشنایی کو حیات اولست رنج جان و فتنهٔ این احولست احولیها اندک اندک کم شود چون ز هفصد بگذرد او یم شود آتشی که اصلاح آهن یا زرست کی صلاح آبی و سیب ترست سیب و آبی خامیی دارد خفیف نی چو آهن تابشی خواهد لطیف لیک آهن را لطیف آن شعله‌هاست کو جذوب تابش آن اژدهاست هست آن آهن فقیر سخت‌کش زیر پتک و آتش است او سرخ و خوش حاجب آتش بود بی واسطه در دل آتش رود بی رابطه بی‌حجاب آب و فرزندان آب پختگی ز آتش نیابند و خطاب واسطه دیگی بود یا تابه‌ای همچو پا را در روش پاتابه‌ای یا مکانی در میان تا آن هوا می‌شود سوزان و می‌آرد بما پس فقیر آنست کو بی واسطه‌ست شعله‌ها را با وجودش رابطه‌ست پس دل عالم ویست ایرا که تن می‌رسد از واسطهٔ این دل بفن دل نباشد تن چه داند گفت و گو دل نجوید تن چه داند جست و جو پس نظرگاه شعاع آن آهنست پس نظرگاه خدا دل نه تنست بس مثال و شرح خواهد این کلام لیک ترسم تا نلغزد وهم عام تا نگردد نیکوی ما بدی اینک گفتم هم نبد جز بی‌خودی پای کژ را کفش کژ بهتر بود مر گدا را دستگه بر در بود #تصوف#عرفان#ایران#ایرانیان

Share 10 562

Advertisement

من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram اا جهت گوش دادن برنامه های ری ‌استارت، شب بخیر ایران و طلوع امپراطوری کوروش، به کانال تلگرام (سیدمحمدحسینی) بپیوندید:
Telegram.me/showman1 برای دریافت اخبار موثق جهان به کانال تلگرامی پستو نیوز بپیوندید:
Telegram.me/PastoNews

همچنین اپلیکیشن «رادیوپستو» را می توانید از پلی استور دانلود و نصب کنید.

#ری_استارت_تنها_راه_نجات #ری_استارت #سیدمحمدحسینی
#ایران #رضاشاه #جنبش_قانون_اساسی_تصوف  #رضا_پهلوی #manoto #سپاه #میر_حسین_موسوی #کروبی #خاتمی #ترامپ #کودتا  #رهبر #آتش_به_اختیار  #آمریکا #دورهمی #خندوانه #شهاب_حسینی #مهران_مدیری #پرسپولیس #استقلال #لیگ_قهرمانان #امپراطوری_کوروش #شهرزاد #برانکو #منصوریان #بسیج

ا
لینک دقیق پخش مستقيم:
http://www.Showman1.com/LiveRadio وب سایت ها و راه های ارتباطی ما:
Radiopasto.com
facebook.com/hosseinitv
youtube.com/hosseinitv
twitter.com/hosseinitv.
google.com/+hosseinitv
_
شماره تماس ارتباط مستقیم با(سیدمحمدحسینی)⤵
Tell: +1 202 746 1210
لینک دقیق پخش مستقيم:
http://www.Showman1.com/LiveRadio وب سایت ها و راه های ارتباطی ما:
Radiopasto.com
facebook.com/hosseinitv
youtube.com/hosseinitv
twitter.com/hosseinitv.
google.com/+hosseinitv
_
شماره تماس ارتباط مستقیم با(سیدمحمدحسینی)⤵
Tell: +1 202 746 1210 1604966672857581479_1911379192

اا جهت گوش دادن برنامه های ری ‌استارت، شب بخیر ایران و طلوع امپراطوری کوروش، به کانال تلگرام (سیدمحمدحسینی) بپیوندید: Telegram.me/showman1 برای دریافت اخبار موثق جهان به کانال تلگرامی پستو نیوز بپیوندید: Telegram.me/PastoNews همچنین اپلیکیشن «رادیوپستو» را می توانید از پلی استور دانلود و نصب کنید. #ری_استارت_تنها_راه_نجات #ری_استارت #سیدمحمدحسینی #ایران #رضاشاه #جنبش_قانون_اساسی_تصوف  #رضا_پهلوی #manoto #سپاه #میر_حسین_موسوی #کروبی #خاتمی #ترامپ #کودتا  #رهبر #آتش_به_اختیار  #آمریکا #دورهمی #خندوانه #شهاب_حسینی #مهران_مدیری #پرسپولیس #استقلال #لیگ_قهرمانان #امپراطوری_کوروش #شهرزاد #برانکو #منصوریان #بسیج ا لینک دقیق پخش مستقيم: http://www.Showman1.com/LiveRadio وب سایت ها و راه های ارتباطی ما: Radiopasto.com facebook.com/hosseinitv youtube.com/hosseinitv twitter.com/hosseinitv. google.com/+hosseinitv _ شماره تماس ارتباط مستقیم با(سیدمحمدحسینی)⤵ Tell: +1 202 746 1210 لینک دقیق پخش مستقيم: http://www.Showman1.com/LiveRadio وب سایت ها و راه های ارتباطی ما: Radiopasto.com facebook.com/hosseinitv youtube.com/hosseinitv twitter.com/hosseinitv. google.com/+hosseinitv _ شماره تماس ارتباط مستقیم با(سیدمحمدحسینی)⤵ Tell: +1 202 746 1210

Share 5 224

Advertisement

من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram یک راز بزرگ #انسان_کامل
نظریه داروین یک دروغ بزرگ 
دزدیدن نظریه عزیزالدین نسفی توسط داروین 
عزیزالدین نسفی، نظریۀ تکامل را 800 سال پیش به گونۀ بسیار روشن، بازگو کرده است: ...آنگاه از عناصر و طبایع عروج می‌کنند و به نبات می‌آیند، و اول صورتی که از صورت نبات پیدا می‌کنند، صورت «طحلب (خزه)» است و این طحلب گیاهی سبز است که در آب‌ها پیدا می‌آید. و به مراتب برمی‌آید و صورت نباتات و اشجار پیدا می‌کنند تا به حدی که شجر به حیوان نزدیک شود و همچون درخت خرما، و چندین هزار سال دیگر در این مرحله می‌باشند ... و اول صورتی که صورت جانوران پیدا می‌کنند، صورت خراطین است و این خراطین کرمی سرخ و دراز و باریک است که در گل و زمین آبناک بود، و به مراتب بر می‌آیند و صورت جانوران به تدریج پیدا می‌کنند، تا به حدی که حیوان غیر‌ناطق به حیوان ناطق نزدیک می‌شود، همچون ... بوزینه و نسناس. و چندین هزار سال دیگر در این مرتبه می‌باشند ... آنگاه از حیوان به انسان می‌آیند و اول صورتی که از صورت انسان پیدا می‌کنند، صورت زنگیان‏‏‏ (سیاهپوستان) است... امروزه می‌دانیم که هزاران جلد کتاب ترجمه شده در بایگانی کلیسای واتیکان وجود دارد که نام پدیدآورندۀ اثر بر روی آن درج نشده است. همچنین می‌دانیم آثار عزیزالدین نسفی به لاتین برگردانده شده‌اند.
اروپاییان آثار ترجمه شدۀ ایرانیان را به نام خود به جهان عرضه کردند و در این میان، اثر عزیزالدین نسفی، نصیب
 چارلز داروین شد.
#ایران #رضاشاه #جنبش_قانون_اساسی_تصوف  #رضا_پهلوی #manoto #سپاه #میر_حسین_موسوی #کروبی #خاتمی #ترامپ #کودتا  #رهبر #آتش_به_اختیار  #آمریکا #دورهمی #خندوانه #شهاب_حسینی #مهران_مدیری #پرسپولیس #استقلال #لیگ_قهرمانان #امپراطوری_کوروش #شهرزاد #برانکو 1604854717933302056_1911379192

یک راز بزرگ #انسان_کامل نظریه داروین یک دروغ بزرگ دزدیدن نظریه عزیزالدین نسفی توسط داروین عزیزالدین نسفی، نظریۀ تکامل را 800 سال پیش به گونۀ بسیار روشن، بازگو کرده است: ...آنگاه از عناصر و طبایع عروج می‌کنند و به نبات می‌آیند، و اول صورتی که از صورت نبات پیدا می‌کنند، صورت «طحلب (خزه)» است و این طحلب گیاهی سبز است که در آب‌ها پیدا می‌آید. و به مراتب برمی‌آید و صورت نباتات و اشجار پیدا می‌کنند تا به حدی که شجر به حیوان نزدیک شود و همچون درخت خرما، و چندین هزار سال دیگر در این مرحله می‌باشند ... و اول صورتی که صورت جانوران پیدا می‌کنند، صورت خراطین است و این خراطین کرمی سرخ و دراز و باریک است که در گل و زمین آبناک بود، و به مراتب بر می‌آیند و صورت جانوران به تدریج پیدا می‌کنند، تا به حدی که حیوان غیر‌ناطق به حیوان ناطق نزدیک می‌شود، همچون ... بوزینه و نسناس. و چندین هزار سال دیگر در این مرتبه می‌باشند ... آنگاه از حیوان به انسان می‌آیند و اول صورتی که از صورت انسان پیدا می‌کنند، صورت زنگیان‏‏‏ (سیاهپوستان) است... امروزه می‌دانیم که هزاران جلد کتاب ترجمه شده در بایگانی کلیسای واتیکان وجود دارد که نام پدیدآورندۀ اثر بر روی آن درج نشده است. همچنین می‌دانیم آثار عزیزالدین نسفی به لاتین برگردانده شده‌اند. اروپاییان آثار ترجمه شدۀ ایرانیان را به نام خود به جهان عرضه کردند و در این میان، اثر عزیزالدین نسفی، نصیب چارلز داروین شد. #ایران #رضاشاه #جنبش_قانون_اساسی_تصوف  #رضا_پهلوی #manoto #سپاه #میر_حسین_موسوی #کروبی #خاتمی #ترامپ #کودتا  #رهبر #آتش_به_اختیار  #آمریکا #دورهمی #خندوانه #شهاب_حسینی #مهران_مدیری #پرسپولیس #استقلال #لیگ_قهرمانان #امپراطوری_کوروش #شهرزاد #برانکو

Share 23 533
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram گفت چون حق می‌دمید این جان پاک
در تن آدم که آبی بود و خاک
خواست تا خیل ملایک سر به سر
نه خبر یابند از جان نه اثر
گفت ای روحانیان آسمان
پیش آدم سجده آرید این زمان
سرنهادند آن همه بر روی خاک
لاجرم یک تن ندید آن سر پاک
باز ابلیس آمد و گفت این نفس
سجده‌ای از من نبیند هیچ کس
گر بیندازند سر از تن مرا
نیست غم چون هست این گردن مرا
من همی‌دانم که آدم خاک نیست
سر نهم تا سر ببینم، باک نیست
چون نبود ابلیس را سر بر زمین
سر بدید او زانکه بود او در کمین
حق تعالی گفتش ای جاسوس راه
تو به سر در دیدنی این جایگاه
گنج چون دیدی که بنهادم نهان
بکشمت تا برنگویی در جهان
زانک خفیه نیست بیرون از سپاه
هر کجا گنجی که بنهد پادشاه
بی‌شکی بر چشم آنکس کان نهد
بکشد او را و خطش بر جان نهد
مرد گنجی دید گنجی اختیار
سر بریدن بایدت کرد اختیار
ور نبرم سر ز تن این دم ترا
این سخن باشد همه عالم ترا
گفت یا رب مهل ده این بنده را
چاره‌ای کن این ز کار افکنده را
حق تعالی گفت مهلت بر منت
طوق لعنت کردم اندر گردنت
نام تو کذاب خواهم زد رقم
تابمانی تا قیامت متهم
بعد از آن ابلیس گفت آن گنج پاک
چون مرا روشن شد، از لعنت چه باک
لعنت آن تست رحمت آن تو
بنده آن تست قسمت آن تو
گر مرا لعنست قسمت، باک نیست
زهر هم باید، همه تریاک نیست
چون بدیدم خلق را لعنت طلب
لعنت برداشتم من بی‌ادب
این چنین باید طلب گر طالبی
تو نهٔ طالب به معنی غالبی
گر نمی‌یابی تو او را روز و شب
نیست او گم، هست نقصان در طلب#تصوف#عرفان#ایران#ایرانیان #لایک#فالو#iran#madakto 1604474478547896684_1911379192

گفت چون حق می‌دمید این جان پاک در تن آدم که آبی بود و خاک خواست تا خیل ملایک سر به سر نه خبر یابند از جان نه اثر گفت ای روحانیان آسمان پیش آدم سجده آرید این زمان سرنهادند آن همه بر روی خاک لاجرم یک تن ندید آن سر پاک باز ابلیس آمد و گفت این نفس سجده‌ای از من نبیند هیچ کس گر بیندازند سر از تن مرا نیست غم چون هست این گردن مرا من همی‌دانم که آدم خاک نیست سر نهم تا سر ببینم، باک نیست چون نبود ابلیس را سر بر زمین سر بدید او زانکه بود او در کمین حق تعالی گفتش ای جاسوس راه تو به سر در دیدنی این جایگاه گنج چون دیدی که بنهادم نهان بکشمت تا برنگویی در جهان زانک خفیه نیست بیرون از سپاه هر کجا گنجی که بنهد پادشاه بی‌شکی بر چشم آنکس کان نهد بکشد او را و خطش بر جان نهد مرد گنجی دید گنجی اختیار سر بریدن بایدت کرد اختیار ور نبرم سر ز تن این دم ترا این سخن باشد همه عالم ترا گفت یا رب مهل ده این بنده را چاره‌ای کن این ز کار افکنده را حق تعالی گفت مهلت بر منت طوق لعنت کردم اندر گردنت نام تو کذاب خواهم زد رقم تابمانی تا قیامت متهم بعد از آن ابلیس گفت آن گنج پاک چون مرا روشن شد، از لعنت چه باک لعنت آن تست رحمت آن تو بنده آن تست قسمت آن تو گر مرا لعنست قسمت، باک نیست زهر هم باید، همه تریاک نیست چون بدیدم خلق را لعنت طلب لعنت برداشتم من بی‌ادب این چنین باید طلب گر طالبی تو نهٔ طالب به معنی غالبی گر نمی‌یابی تو او را روز و شب نیست او گم، هست نقصان در طلب #تصوف#عرفان#ایران#ایرانیان #لایک#فالو#iran#madakto

Share 2 633
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram محرم نزدیک است اینو نبینی باید فضای مجازی رو ببوسی بذاری کنار#iran#iranian #like4like #instagood #insta #tg #losangeles #g #q#w#e#r#y #followforfollow #now ##ایرانیان #ایران ##asian ##view #view#dubsmash #دابسمش#explore#view 1604090076550571277_1911379192

محرم نزدیک است اینو نبینی باید فضای مجازی رو ببوسی بذاری کنار #iran#iranian #like4like #instagood #insta #tg #losangeles #g #q#w#e#r#y #followforfollow #now # #ایرانیان #ایران # #asian # #view #view#dubsmash #دابسمش#explore#view

Share 24 271
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram نوش جان 1600747964392117770_1911379192

نوش جان

Share 16 564
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram روز تو سیه نموده آخوند ///// عمر تو تبه نموده آخوند
او بی هنرو ریا کارست ///// پس رفته وپس گراست آخوند
کهنه طلبست و نوگریزست ///// بی دانش و بینشست آخوند
گوید زجماع با خَر و بُز ///// دروعظ و کتاب خویش آخوند
باآنکه خودش دُچار جهل ست ///// پنداشته راهنما ست آخوند
ازما خورد و به ما ستیزد ///// گویی که خدای ماست آخوند
بیگانه پرست و مفتخ وارست ///// تن پرور و بی حیاست آخوند
چون زخمِ سیاه و زشت و چرکین ///// بر کشورما نشسته آخوند
بدنام بکرده این وطن را ///// بانیت و کار شومِش آخوند
مجدوعظمت بداده از دست ///// ایران که خداش گشته آخوند
بس نوگلِ ما زدستِ ما رفت ///// با جنگ و فریب و حکمِ آخوند
درظلمت روسری و چادر ///// گل گشته نهان به حکمِ آخوند
مردان و زنان بی شماری ///// آواره شده زِ ظلمِ آخوند
ایمان کسان برفته از دست ///// با تقیه و حقه های آخوند
ایران و تو را وسیله داند ///// سر بر ره تازیست آخوند
شهرعربان بکرده آباد ///// ایران تو را خراب آخوند
درماتم و ظلم و در گرانی ///// ایران شده غرق و شادآخوند
پس رفت و بماند در سیاهی ///// کشور چو فتاد دستِ آخوند
کس نیست که کام او نشد تلخ ///// از زهر کلام و کارِ آخوند
افسوس که هرستم که اوکرد ///// با یاری ما بکرد آخوند
افسوس خورد هرآنکه گشته ///// چشم بسته روان به راهِ آخوند
گرملت ما زجا نخیزد ///// کشوربه فناست دستِ آخوند
بایدکه گرفت و کرد دربند اخوند#ایرانیان #ایران#madakto #iran#iranian#losangeles #morning ##فالو#لایک #تک 1599736095086901300_1911379192

روز تو سیه نموده آخوند ///// عمر تو تبه نموده آخوند او بی هنرو ریا کارست ///// پس رفته وپس گراست آخوند کهنه طلبست و نوگریزست ///// بی دانش و بینشست آخوند گوید زجماع با خَر و بُز ///// دروعظ و کتاب خویش آخوند باآنکه خودش دُچار جهل ست ///// پنداشته راهنما ست آخوند ازما خورد و به ما ستیزد ///// گویی که خدای ماست آخوند بیگانه پرست و مفتخ وارست ///// تن پرور و بی حیاست آخوند چون زخمِ سیاه و زشت و چرکین ///// بر کشورما نشسته آخوند بدنام بکرده این وطن را ///// بانیت و کار شومِش آخوند مجدوعظمت بداده از دست ///// ایران که خداش گشته آخوند بس نوگلِ ما زدستِ ما رفت ///// با جنگ و فریب و حکمِ آخوند درظلمت روسری و چادر ///// گل گشته نهان به حکمِ آخوند مردان و زنان بی شماری ///// آواره شده زِ ظلمِ آخوند ایمان کسان برفته از دست ///// با تقیه و حقه های آخوند ایران و تو را وسیله داند ///// سر بر ره تازیست آخوند شهرعربان بکرده آباد ///// ایران تو را خراب آخوند درماتم و ظلم و در گرانی ///// ایران شده غرق و شادآخوند پس رفت و بماند در سیاهی ///// کشور چو فتاد دستِ آخوند کس نیست که کام او نشد تلخ ///// از زهر کلام و کارِ آخوند افسوس که هرستم که اوکرد ///// با یاری ما بکرد آخوند افسوس خورد هرآنکه گشته ///// چشم بسته روان به راهِ آخوند گرملت ما زجا نخیزد ///// کشوربه فناست دستِ آخوند بایدکه گرفت و کرد دربند اخوند #ایرانیان #ایران#madakto #iran#iranian#losangeles #morning # #فالو#لایک #تک

Share 15 546
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram #
سماع صوفیان از عشق یار است دلهاشان ز شوقش بی قرار است
اگر مست حقی برخیز و کف زن		بکوبان پایی و دستی به دف زن
رها کن عقل دوراندیش و بر خیز		زخود بگذر به سرمستان در آویز
که این حال و هوای صادقان است		پر از شور و نوای عاشقان است
کنون بزم سماع است و دف و نی		برآور نعرهٔ هیهای و هی هی
مگر ما و منت گردد فراموش		روی در بحر وحدت مست و مدهوش
شوی از خود تهی با اویی او		کنی حق حق، زنی مستانه هو هو
#رقص #ایرانیان#صبح#صوفی#تصوف#عرفان ##سماع #morning #hi #folow4folow 1598281301356796785_1911379192

# سماع صوفیان از عشق یار است دلهاشان ز شوقش بی قرار است اگر مست حقی برخیز و کف زن بکوبان پایی و دستی به دف زن رها کن عقل دوراندیش و بر خیز زخود بگذر به سرمستان در آویز که این حال و هوای صادقان است پر از شور و نوای عاشقان است کنون بزم سماع است و دف و نی برآور نعرهٔ هیهای و هی هی مگر ما و منت گردد فراموش روی در بحر وحدت مست و مدهوش شوی از خود تهی با اویی او کنی حق حق، زنی مستانه هو هو #رقص #ایرانیان#صبح#صوفی#تصوف#عرفان # #سماع #morning #hi #folow4folow

Share 6 516
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram #iraian #morning #losangeles #love #the #ایرات#ایرانیان #چای # #like4like #likeforfollow #followforfollow #tagforlikes #خاقانی #تصوف «ز دریا برآمد یکی اسب خنگ// سرون گرد چون گور و کوتاه لنگ// دمان همچو شیر ژیان پر ز خشم// پلنگ و سیه خایه و زاغ چشم» صبح همه ی دوستان بخیر 1596838116386552917_1911379192

#iraian #morning #losangeles #love #the #ایرات#ایرانیان #چای # #like4like #likeforfollow #followforfollow #tagforlikes #خاقانی #تصوف«ز دریا برآمد یکی اسب خنگ// سرون گرد چون گور و کوتاه لنگ// دمان همچو شیر ژیان پر ز خشم// پلنگ و سیه خایه و زاغ چشم» صبح همه ی دوستان بخیر

Share 14 588
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram God damn Khzb
اهای ملت سر هممون کلاه رفته البته این موضوع رو خیلی وقته میدونیم اما متاسفانه برامون مهم نیست #ایرانیان#ایران #iranian ##تمدن #فرهنگ #آریایی 1596510256803232021_1911379192

God damn Khzb اهای ملت سر هممون کلاه رفته البته این موضوع رو خیلی وقته میدونیم اما متاسفانه برامون مهم نیست #ایرانیان#ایران #iranian # #تمدن #فرهنگ #آریایی

Share 12 207
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram #iraian #iran #me#morning#me#تهران #ایران##asian 1596117365400492569_1911379192

#iraian #iran #me#morning#me#تهران #ایران# #asian

Share 6 567
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram به سلامتی شیطان که رو حرف خودش وایساده و کم نمیاره!(! عشق شیطان)
! بلیس که یکی از عابد ترین بندگان خدا بود میگوید که من مثل بقیه سر به سجده نمیگزارم ، دقت کنید ابلیس میگه نه به خاطر اینکه آدم از من کمتر هست یا چیز های دیگه که به اشتباه فهمیدیم اکثرا بلکه به خاطر اینکه من میخوام اون “سرّ پاک” رو ببینم ، به خدا میگه میخوام وقتی که اون پرده حجاب رو کنار زدی تورو ببینم . در نهایت هم همین کار رو انجام میده و میبیند هر آنچه را که باید ببیند. و خداوند به ابلیس میگه که تو چیزی رو که نباید میدیدی رو دیدی و من باید تو رو بکشم، چرا که اگر الان و این لحظه تو را نکشم تو میری و این “سرّ نهان ” رو به همه میگی . پس باید تورا بکشم …در ادامه ابلیس از خداوند طلب بخشش میکند میخواهد که خداوند به او مهلت دهد و او را نکشد. و خداوند هم به پاس عبادت های زیادش به او “مهلت” میدهد و “زمان” به وجود می آید. اما میگوید نام و اعلام تو را در دنیا کذاب میگذارم تا کسی حرف های تو را باور نکند . و ابلیس خیلی قشنگ با نهایت عشق به خدا میگه که من چیزی دیدم که دیگه برام لعنت و رحمت فرق نداره، چون از سمت توست من با آغوش باز میپذیرمش. برای من الان فقط این مهمه که با من حرف میزنی و من صدای تو رو میشنوم. دیگه برام چیزی مهم نیست ، بزار مردم به من بگن کذاب… اصلا مهم نیست
.
.
و حضرت عطار میگه اگر میخواهی در وادی طلب که یکی از وادی های عرفان و تصوف است وارد شوی این چین باید طالب باشی، مانند ابلیس .
.
حضرت عطار میگه من از وقتی که این موضوع رو درمورد ابلیس فهمیدم دیگه نتونستم به شیطان بد بگم. و در شعر بعدی برای اینکه منظور خودش رو کاملا برسونه داستانی از شبلی در لحظه مرگ میگه که مثل اینکه شبلی اون زمان تازه این موضوع رو در مورد ابلیس فهمیده بوده .شعر شبلی در ادامه#شیطان#ابلیس#عشق#love#iran#iranian##ایران#عطار#تصوف #عرفان# #لایک #فالو # 1595006604993162396_1911379192

به سلامتی شیطان که رو حرف خودش وایساده و کم نمیاره!(! عشق شیطان) ! بلیس که یکی از عابد ترین بندگان خدا بود میگوید که من مثل بقیه سر به سجده نمیگزارم ، دقت کنید ابلیس میگه نه به خاطر اینکه آدم از من کمتر هست یا چیز های دیگه که به اشتباه فهمیدیم اکثرا بلکه به خاطر اینکه من میخوام اون “سرّ پاک” رو ببینم ، به خدا میگه میخوام وقتی که اون پرده حجاب رو کنار زدی تورو ببینم . در نهایت هم همین کار رو انجام میده و میبیند هر آنچه را که باید ببیند. و خداوند به ابلیس میگه که تو چیزی رو که نباید میدیدی رو دیدی و من باید تو رو بکشم، چرا که اگر الان و این لحظه تو را نکشم تو میری و این “سرّ نهان ” رو به همه میگی . پس باید تورا بکشم …در ادامه ابلیس از خداوند طلب بخشش میکند میخواهد که خداوند به او مهلت دهد و او را نکشد. و خداوند هم به پاس عبادت های زیادش به او “مهلت” میدهد و “زمان” به وجود می آید. اما میگوید نام و اعلام تو را در دنیا کذاب میگذارم تا کسی حرف های تو را باور نکند . و ابلیس خیلی قشنگ با نهایت عشق به خدا میگه که من چیزی دیدم که دیگه برام لعنت و رحمت فرق نداره، چون از سمت توست من با آغوش باز میپذیرمش. برای من الان فقط این مهمه که با من حرف میزنی و من صدای تو رو میشنوم. دیگه برام چیزی مهم نیست ، بزار مردم به من بگن کذاب… اصلا مهم نیست . . و حضرت عطار میگه اگر میخواهی در وادی طلب که یکی از وادی های عرفان و تصوف است وارد شوی این چین باید طالب باشی، مانند ابلیس . . حضرت عطار میگه من از وقتی که این موضوع رو درمورد ابلیس فهمیدم دیگه نتونستم به شیطان بد بگم. و در شعر بعدی برای اینکه منظور خودش رو کاملا برسونه داستانی از شبلی در لحظه مرگ میگه که مثل اینکه شبلی اون زمان تازه این موضوع رو در مورد ابلیس فهمیده بوده .شعر شبلی در ادامه #شیطان#ابلیس#عشق#love#iran#iranian# #ایران#عطار#تصوف #عرفان# #لایک #فالو #

Share 23 547
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram باز هم عید امد و کشتار دگری در راه است باز هم عید امد و جهالتی دگر در کار است

روز قربان روز روان کردن جویهای خون است به نام خدا. روز قربان روزی است که بوی جهالت با بوی تعفن روده های پخش شده در هر کوچه و خیابان و حیاط در هم می آمیزد و به یاد می آورد: چه زشت است مسخ آیین نامردمی بودن و تن دادن به آن بی هیچ اندیشه ای که "آیین، آیین دیرینه ای است" و چه زشت است به لجن کشیدن نام خدا در حد ضحاک یا زومبی تشنه به خون... و به راستی اگر این خدای جان ستانندگان است پس خدای گوسفندان کجاست؟

دسته‌ای از آداب و رسوم ایرانی خوب و پسندیده هستند و از یادگارهای روزهای پرافتخار ایران به شمار می‌آیند.
مانند جشن مهرگان، جشن نوروز، جشن سده، چهارشنبه سوری و غیره … که زنده کردن و نگاهداری آن‌ها از وظایف مهم ملی به شمار می‌آیند. مثلن آتش‌افروزی در زمان قدیم مانند یک کارناوال وجود داشته، چنانچه امروزه هم در نزد اروپاییان مرسوم و طرف توجه است. آداب عقد، عروسی، شادی، تمیزی و یا افکار بی زیان خنده آور و افسانه‌های قشنگ ادبی به طور کلی تأثیر خوبی در زندگی دارد و همین قدمت ملتی را نشان می‌دهد که زیاد پیر شده، زیاد فکر کرده و زیاد افکار شاعرانه داشته است. 
نذرهای خونین، قربانی و تشریفات مربوط به آن، همهٔ این عادات وحشی از پرستش ارباب ناشی شده و به طور یقین اثر فکر ملل سامی می‌باشد. چون انسان نادان و اولیه از قوای طبیعت می‌ترسیده و خودش را مقهور آن می‌دانسته، هر کدام از این قوا را خدایی تشنه به خون پنداشته و برای فرونشاندن خشم و حرص آنان این معاوضه و تاخت زدن را برای معافیت جان خودش تصور کرده، یعنی مرا نکش و این جانور را بخور!#کشتار#قتل ##قربانی ##انسانیت##ایران #ایرانیان #گوسفند دیگر انسان باید از عنوان جاه طلبانه دست بکشد. او پادشاه موجودات نیست… بلکه یک جانی، ظالم، یک چپوچی، یک راهزن و یک جلاد حیوان است و بسnsta#like4like #followforfollow #عکاسی #fotografer #iran#usa#madakto #madakto#تهران ##westworld
#instagood
#me
#cute
#photooftheday
#tbt
#tagforlike 1594661096558816267_1911379192

باز هم عید امد و کشتار دگری در راه است باز هم عید امد و جهالتی دگر در کار است روز قربان روز روان کردن جویهای خون است به نام خدا. روز قربان روزی است که بوی جهالت با بوی تعفن روده های پخش شده در هر کوچه و خیابان و حیاط در هم می آمیزد و به یاد می آورد: چه زشت است مسخ آیین نامردمی بودن و تن دادن به آن بی هیچ اندیشه ای که "آیین، آیین دیرینه ای است" و چه زشت است به لجن کشیدن نام خدا در حد ضحاک یا زومبی تشنه به خون... و به راستی اگر این خدای جان ستانندگان است پس خدای گوسفندان کجاست؟ دسته‌ای از آداب و رسوم ایرانی خوب و پسندیده هستند و از یادگارهای روزهای پرافتخار ایران به شمار می‌آیند. مانند جشن مهرگان، جشن نوروز، جشن سده، چهارشنبه سوری و غیره … که زنده کردن و نگاهداری آن‌ها از وظایف مهم ملی به شمار می‌آیند. مثلن آتش‌افروزی در زمان قدیم مانند یک کارناوال وجود داشته، چنانچه امروزه هم در نزد اروپاییان مرسوم و طرف توجه است. آداب عقد، عروسی، شادی، تمیزی و یا افکار بی زیان خنده آور و افسانه‌های قشنگ ادبی به طور کلی تأثیر خوبی در زندگی دارد و همین قدمت ملتی را نشان می‌دهد که زیاد پیر شده، زیاد فکر کرده و زیاد افکار شاعرانه داشته است. نذرهای خونین، قربانی و تشریفات مربوط به آن، همهٔ این عادات وحشی از پرستش ارباب ناشی شده و به طور یقین اثر فکر ملل سامی می‌باشد. چون انسان نادان و اولیه از قوای طبیعت می‌ترسیده و خودش را مقهور آن می‌دانسته، هر کدام از این قوا را خدایی تشنه به خون پنداشته و برای فرونشاندن خشم و حرص آنان این معاوضه و تاخت زدن را برای معافیت جان خودش تصور کرده، یعنی مرا نکش و این جانور را بخور! #کشتار#قتل # #قربانی # #انسانیت# #ایران #ایرانیان #گوسفنددیگر انسان باید از عنوان جاه طلبانه دست بکشد. او پادشاه موجودات نیست… بلکه یک جانی، ظالم، یک چپوچی، یک راهزن و یک جلاد حیوان است و بسnsta #like4like #followforfollow #عکاسی #fotografer #iran#usa#madakto #madakto#تهران # #westworld #instagood #me #cute #photooftheday #tbt #tagforlike

Share 20 477
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram از آتش عشق در جهان گرمیها
وز شیر جفاش در وفا نرمیها
زانماه که خورشید از او شرمنده‌ست
بی شرم بود مرد چه بی شرمیها
اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا#عرفان#تصوف#تهرانهر#iran#insta#like4like #followforfollow #عکاسی #fotografer #iran#usa#madakto #madakto#تهران ##westworld
#instagood
#me
#cute
#photooftheday
#tbt
#tagforlikes #کبیر_کوه#ماداکتو #madakto 1592795162587975962_1911379192

از آتش عشق در جهان گرمیها وز شیر جفاش در وفا نرمیها زانماه که خورشید از او شرمنده‌ست بی شرم بود مرد چه بی شرمیها اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا #عرفان#تصوف#تهرانهر#iran#insta#like4like #followforfollow #عکاسی #fotografer #iran#usa#madakto #madakto#تهران # #westworld #instagood #me #cute #photooftheday #tbt #tagforlikes #کبیر_کوه#ماداکتو #madakto

Share 0 494
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه‌ها
امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی
بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا
خورشید را حاجب تویی اومید را واجب تویی
مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم مبتدا
در سینه‌ها برخاسته اندیشه را آراسته
هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده روا
ای روح بخش بی‌بدل وی لذت علم و عمل
باقی بهانه‌ست و دغل کاین علت آمد وان دوا
ما زان دغل کژبین شده با بی‌گنه در کین شده
گه مست حورالعین شده گه مست نان و شوربا
این سکر بین هل عقل را وین نقل بین هل نقل را
کز بهر نان و بقل را چندین نشاید ماجرا
تدبیر صدرنگ افکنی بر روم و بر زنگ افکنی
و اندر میان جنگ افکنی فی اصطناع لا یری
می‌مال پنهان گوش جان می‌نه بهانه بر کسان
جان رب خلصنی زنان والله که لاغست ای کیا
خامش که بس مستعجلم رفتم سوی پای علم
کاغذ بنه بشکن قلم ساقی درآمد الصلا#تهران#تصوف#عرفان#ری_استارت_تنها_راه_نجات 
هر#iran#insta#like4like #followforfollow #عکاسی #fotografer #iran#usa#madakto #madakto#تهران ##westworld
#instagood
#me
#cute
#photooftheday
#tbt
#tagforlikes #کبیر_کوه#ماداکتو #madakto 1592794703320061335_1911379192

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه‌ها امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا خورشید را حاجب تویی اومید را واجب تویی مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم مبتدا در سینه‌ها برخاسته اندیشه را آراسته هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده روا ای روح بخش بی‌بدل وی لذت علم و عمل باقی بهانه‌ست و دغل کاین علت آمد وان دوا ما زان دغل کژبین شده با بی‌گنه در کین شده گه مست حورالعین شده گه مست نان و شوربا این سکر بین هل عقل را وین نقل بین هل نقل را کز بهر نان و بقل را چندین نشاید ماجرا تدبیر صدرنگ افکنی بر روم و بر زنگ افکنی و اندر میان جنگ افکنی فی اصطناع لا یری می‌مال پنهان گوش جان می‌نه بهانه بر کسان جان رب خلصنی زنان والله که لاغست ای کیا خامش که بس مستعجلم رفتم سوی پای علم کاغذ بنه بشکن قلم ساقی درآمد الصلا #تهران#تصوف#عرفان#ری_استارت_تنها_راه_نجات هر #iran#insta#like4like #followforfollow #عکاسی #fotografer #iran#usa#madakto #madakto#تهران # #westworld #instagood #me #cute #photooftheday #tbt #tagforlikes #کبیر_کوه#ماداکتو #madakto

Share 4 449
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram خواهرم کوچیکیاش 1592079940776655789_1911379192

خواهرم کوچیکیاش

Share 5 441
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram بدون شرح 
حج و مرده پرستی ممنوع =
photographer.....mohamad..#حج ===خیانت #دره_شهر#iran#insta#like4like #followforfollow # #fotografer #iran#usa#madakto #madakto#تهران ##westworld
#instagood
 #دره_شهر#iran#insta#like4like #followforfollow # #fotografer #iran#usa#madakto #madakto#تهران ##westworld
#instagood
#me
#cute
#photooftheday
#tbt
#tagforlikes #کبیر_کوه#ماداکتو #madakto 1591425578383481634_1911379192

بدون شرح حج و مرده پرستی ممنوع = photographer.....mohamad.. #حج===خیانت #دره_شهر#iran#insta#like4like #followforfollow # #fotografer #iran#usa#madakto #madakto#تهران # #westworld #instagood #دره_شهر#iran#insta#like4like #followforfollow # #fotografer #iran#usa#madakto #madakto#تهران # #westworld #instagood #me #cute #photooftheday #tbt #tagforlikes #کبیر_کوه#ماداکتو #madakto

Share 10 451
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram photographer.....mohamad aminphotographer.....mohamad amin nematiعکاس ‌.. خودم ....... طبیعت زیبای دره شهر . #اردوگاه

#طبیعت #دره_شهر#iran#insta#like4like #followforfollow #عکاسی #fotografer #iran#usa#madakto #madakto#تهران ##westworld
#instagood
#me
#cute
#photooftheday
#tbt
#tagforlikes nematiعکس از خودم ....... #طبیعت #دره_شهر#iran#insta#like4like #followforfollow #عکاسی #fotografer #iran#usa#madakto #madakto#تهران ##westworld
#instagood
#me
#cute
#photooftheday
#tbt
#tagforlikes #کبیر_کوه#ماداکتو #madakto 1591417455551795179_1911379192

photographer.....mohamad aminphotographer.....mohamad amin nematiعکاس ‌.. خودم ....... طبیعت زیبای دره شهر . #اردوگاه #طبیعت #دره_شهر#iran#insta#like4like #followforfollow #عکاسی #fotografer #iran#usa#madakto #madakto#تهران # #westworld #instagood #me #cute #photooftheday #tbt #tagforlikesnematiعکس از خودم ....... #طبیعت #دره_شهر#iran#insta#like4like #followforfollow #عکاسی #fotografer #iran#usa#madakto #madakto#تهران # #westworld #instagood #me #cute #photooftheday #tbt #tagforlikes #کبیر_کوه#ماداکتو #madakto

Share 1 427
من ایرانی ام.یک آریاییRestarts @nematiofficial Instagram Photo من ایرانی ام.یک آریاییRestarts

nematiofficial

View nematiofficial's Instagram ....nemati
سگ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ⁩به سلامتی سگ
چون هر چی امروز بهش سنگ بزنی ، لقمه ای رو که دیروز بهش دادی از یادش نمیره ؛ ولی بعضی از آدما لقمه رو میگیرن و جوابشو با سنگ زدن ميدن !
سگ ، هر گرگی ببینه واق واق میکنه و واسش فرقی نمیکنه گله ی خودشه یا گوسفندهای دهِ بالا ؛ ولی بعضی از آدما گرگ رو میفرستن سراغ گله های هم !
سگ وقتي بوی تورو بشناسه تمام محبت و عشقشو با لیس زدن بهت هدیه میده و واسش فرقی نداره چقدر پول تو جیباته !
سگ با هیچ دزدی رو هم نمیریزه تا ساکت بمونه و بیان خونت رو خالی کنن
حتی اگه یه روزی بفروشیش ممکنه با صاحب جدیدشم خو بگیره ، اما اگه تو رو ببینه پاچتو نمیگیره و میپره بغلت
سگ اگه بدونه پول گوشت نداری یه جوری با نون خشک هم خودشو سیر می کنه ، ولی هرگز ترکت نمیکنه !
و از همه مهمتر سگ اگه بفهمه دوسش داری با وفا میشه ، بعضی از آدما هار
#me #to#iraian #iran #losangeles ##t#instagood #likeforfollow #followforfollow #tg #usa##textpost #love #restart ##ایرانیان #ایران #تهران#لرستان #ایلام ##دره_شهر ##ماداکتو #کبیرکوه #امروز #ایرانیان #الان 1590663861068105585_1911379192

....nemati سگ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ⁩به سلامتی سگ چون هر چی امروز بهش سنگ بزنی ، لقمه ای رو که دیروز بهش دادی از یادش نمیره ؛ ولی بعضی از آدما لقمه رو میگیرن و جوابشو با سنگ زدن ميدن ! سگ ، هر گرگی ببینه واق واق میکنه و واسش فرقی نمیکنه گله ی خودشه یا گوسفندهای دهِ بالا ؛ ولی بعضی از آدما گرگ رو میفرستن سراغ گله های هم ! سگ وقتي بوی تورو بشناسه تمام محبت و عشقشو با لیس زدن بهت هدیه میده و واسش فرقی نداره چقدر پول تو جیباته ! سگ با هیچ دزدی رو هم نمیریزه تا ساکت بمونه و بیان خونت رو خالی کنن حتی اگه یه روزی بفروشیش ممکنه با صاحب جدیدشم خو بگیره ، اما اگه تو رو ببینه پاچتو نمیگیره و میپره بغلت سگ اگه بدونه پول گوشت نداری یه جوری با نون خشک هم خودشو سیر می کنه ، ولی هرگز ترکت نمیکنه ! و از همه مهمتر سگ اگه بفهمه دوسش داری با وفا میشه ، بعضی از آدما هار #me #to#iraian #iran #losangeles # #t#instagood #likeforfollow #followforfollow #tg #usa# #textpost #love #restart # #ایرانیان #ایران #تهران#لرستان #ایلام # #دره_شهر # #ماداکتو #کبیرکوه #امروز #ایرانیان #الان

Share 5 455
Load More